Privacyregeling

Privacy Policy

Stichting Avond4daagse Borger en omstreken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avond4daagse Borger en omstreken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Avond4daagse Borger en omstreken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van lopers of sponsoren

Persoonsgegevens van lopers of sponsoren worden door Stichting Avond4daagse Borger en omstreken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de avond4daagse van dat jaar en/of uitnodigingen;
 • Verkrijgen van subsidie;
 • Het organiseren van de avond4daage van dat jaar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving ten behoeve van de wandelvierdaagse van de jaar.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Avond4daagse Borger en omstreken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Loopafstand;
 • Hoeveelste keer je nu mee loopt;
 • Naam School;
 • Groep;

Om bij mogelijke calamiteiten efficiënt te kunnen handelen vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon;
 • Telefoonnummer.

Voor de financiële afhandeling kan Stichting Avond4daagse Borger en omstreken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Email;
 • Opmerkingen.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Avond4daagse Borger en omstreken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het moment van inschrijven tot en met 5 weken na de avond4daagse van dat jaar;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar i.v.m. wettelijke verplichtingen.

De volgende persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de KWBN in ruil voor subsidie van NOC*NSF. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de Avond4daagse.

 • (Minimaal) één voorletter;
 • Achternaam (eventueel met tussenvoegsel);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum ;
 • Postcode.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsuitingen

Persoonsgegevens voor nieuwsuitingen worden door Stichting Avond4daagse Borger en omstreken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De digitale inschirjvingr;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Avond4daagse Borger en omstreken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Avond4daagse Borger en omstreken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het moment van inschrijven tot en met 5 weken na de avond4daagse van dat jaar;

Toestemming publicatie foto’s en video’s

 Beste ouder/verzorger/deelnemer,

Tijdens de Avondvierdaagse maken wij gebruik van fotografen om alles op de gevoelige en gezellige plaat vast te leggen. Ook uzelf, uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van persoenen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s op internet verschijnen.

Zonder bericht gaan wij ervan uit dat alle deelnemers van de Avondvierdaagse akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Borger en omstreken zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verkrijgen van subsidie
 • Het verzorgen van de digitale inschrijving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Avond4daagse Borger en omstreken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Avond4daagse Borger en omstreken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Avond4daagse Borger en omstreken